Skip to main content

Condiții contractuale de furnizare

Serviciul prestat și durata acestuia

(1) Furnizorul va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum prevăzut in CCF, cu respectarea condițiilor stabilite prin documentele tehnice de racordare prezentate de consumator (aviz tehnic sau certificat de racordare).
(2) Perioada de prestare a serviciului este specificată in CCF. După încetarea perioadei, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din CGF decât pentru punerea in executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.
(3) În cazul în care niciuna dintre Părți nu notifică, în scris, celeilalte Părți faptul că nu dorește prelungirea prezentului Contract, cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data expirării Duratei contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat pentru o perioadă de 1 (un) an calendaristic.